LOGO  to home

首頁外勞協尋
外勞協尋連絡人陳小姐
電話06-3966977
英文名VO V** SU
中文名VO V** SU
性別
國籍越南
護照號碼C6681***
入境日期2010-04-02
逃逸日期2020-05-11
仲介公司名稱寰亞人力仲介有限公司
連絡人陳小姐
電話06-3966977
英文名PHUNG NG** Y
中文名PHUNG NG** Y
性別
國籍越南
護照號碼C8061***
入境日期2019-09-15
逃逸日期2020-03-16
仲介公司名稱寰亞人力仲介有限公司
連絡人陳小姐
電話06-3966977
英文名NGUYEN THI H***
中文名NGUYEN THI H***
性別
國籍越南
護照號碼C7159***
入境日期2019-09-04
逃逸日期2020-02-10
仲介公司名稱寰亞人力仲介有限公司
連絡人陳小姐
電話06-3966977
英文名NGUYEN THI NGH***
中文名NGUYEN THI NGH***
性別
國籍越南
護照號碼C5161***
入境日期2018-06-18
逃逸日期2020-01-06
仲介公司名稱寰亞人力仲介有限公司
連絡人陳小姐
電話06-3966977
英文名NGU*** MINH TAN
中文名NGU*** MINH TAN
性別
國籍越南
護照號碼C2978***
入境日期2017-07-04
逃逸日期2019-12-07
仲介公司名稱寰亞人力仲介有限公司
連絡人陳小姐
電話06-3966977
英文名TRAN THI NG***
中文名TRAN THI NG***
性別
國籍越南
護照號碼B9300***
入境日期2018-04-22
逃逸日期2019-11-29
仲介公司名稱寰亞人力仲介有限公司


頁次: